Бурятские поздравления с днем рождения сестре

Бурятские поздравления с днем рождения сестре

Түмэн хүнэй һүр дараха

Түхэреэн улаан шарайтай,

Мянган хүнэй һүр дараха

Мандаһан улаан шарайтай,

Эрын юһэн эрдэм түгэсэһэн

Эрхим һайн хүбүүн болоорой.

Түрэһэн үдэртэ хэрэглэмээр үреэлнүүдһээ

Баяр ехэтэ олон нүхэдтэй болоорой,

Баясхалан ехэтэ амараг ханитай болоорой.

Наранда адли гэрэлтэжэ ябаарай,

Набшаһанда адли һалбаржа ябаарай,

Найр зугаагаар дүүрэн ябаарай,

Наһатай нүхэдөө хүндэлжэ ябаарай.

Үүрэй сайхые талада угтаарай,

Үеын гансые залуудаа золгоорой.

Аба эжыгээ хүндэлэн ябаарай,

Арад зонтоёо нэгэн ябаарай.

Үбэр дээрээ үргэһэн

Эжыгээ һанажа ябаарай.

Эжэлтэй нүхэртэй боложо,

Энхэ түрэеэ нэрлүүлээрэй.

Альган дээрээ үргэһэн

Абаяа һанажа ябаарай,

Арадтаа хүндэтэй ябажа

Ашата гуламтаяа нэрлүүлээрэй.

Солбон шэнги гэрэлтэжэ ябаарай,

Соморлиг шэнги дэлгэржэ ябаарай,

Сог һүлдэтэй мандажа ябаарай,

Солоо сэргэлэн бадаржа ябаарай.

Зуу хүрэжэ, зубалгын яһанда бү хахаарайш.

Хангайн модоной илгардаг

Хабатай һайхан алтан саг,

Зоной магтан хэлсэдэг

Золтой һайхан тарган саг

Өөрөө шэлэжэ түрөө гүш,

Угаа мүшхэн тоолохо

Эжыншни нангин гуламта

Эгээл, юрэдөө, хаанахибши?

Хаанахиш байгыш, хамаагүй,

Хангай түрэл Буряадтаа

Хани нүхэд олонтойш.

Намжаа дуулим намар сагай

Наартай һайхан энэл үдэр

Газар дэлхэй гэшхэжэ,

Гараһан, түрэһэн бэлэйш даа.

Энэл нангин үдэрөөршни,

Эжэл, хани шамайгаа

Арюун, дулаан сэдьхэлһээ

Хэды наһатай болобош даа?

Хэдыш байг лэ, хамаагүй.

Ерэн табатайл гэлсээ һэн.

Арбан табатай хэбэртэй,

Аляа зандаа ябаналши.

Эсэхэ, һуухы мэдэхэгүй

Үсэд нэтэрүү мэргэжэлтэн

Амар заяа байхагүй-

“Ажал”, – гэжэл ябагшаш.

Арад зондоо хэрэгтэй

Али олон ябуулга

Хэды сагтаа үрдижэ

Хэдэг хүмши, гайхалтай.

Энэл зандаа, сэбэрхэн,

Эсэл үгы, хүнгэхэн,

Эжэл олон нүхэдтөө

Эгээл ехэ хүндэтэй,

Хөөрхэн үхи хүүгэдээ

Хүнэй зэргэ болгожо,

Нагасын тэнгэри ехэл юм,

Наһан соогоо хүндэлжэ,

Амар мэндэ, жаргалтай

Ажаһуухаш болтогой!

Дура сэдьхэл татадаг

Хангай дайдын эгээл һайхан –

Хабар, зунай үлхөөн дээрэ

Түби дэлхэйдэ мүндэлһэн

Түрэһэн һайхан үдэрөөртнай

Үнэн сэдьхэлһээ амаршалнабди!

Алдар һайхан нэрые

Олон жэлдэ нэрлүүлжэ,

Омог сарюун ябаналта.

Нангин нэрэ түрыень

Найман зүгөөр үргэжэ,

Арад зоной сэдьхэлдэ

Алтан зула болгоолта.

Үшөө олон жэлнүүдтэ

Үндэр һайхан заяатай,

Элүүр энхэ, амгалан

Энэ дэлхэй гэшхыта!

Ядарал гээшые мэдэнгүй

Ямба хүндэ ехэтэй

Хүшэр, орёо байдал соо

Харгы замаа алдангүй,

Хүнэй дунда жаргалтай

Хүхюун зандаал ябыт даа!

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

40 НАҺАНАЙ ОЙН БАЯРТА

Амаршалнаб шамаяа 40 наһааршни!

гэжэ поэт дэмы бэшээгүй.

“Дүшэн дээрээ – мүшэн дээрээ”

гараһан һайхан наһандаа һанаһанаа абажа,

һарбайһандаа хүрэжэ ябахыешни хүсэнэб.

Олзо салин элбэгтэй,

Олоной хэрэгтэ урагшатай

Омог дорюун байдалтай

Олон жэлнүүдтэ жаргаарай!

Газар дэлхэйдэ хүн бэеэ хүндэлжэ,

Ганса наһанай нангин ойгоо тэмдэглыт!

Үшөөл тэды һаруул һайхан жэлнүүды

Үри бэеын альган дээрэ үнгэргыт!

Ошоһон наһаяа шаналжа, гунигта абтангүй,

Оршолон замбиин бэлэг гэжэ сэгнэгты!

Алтан дэлхэйһээ үргэмжэтэй,

Амар мэндэ, жаргал эдлэн һуугыт даа.

50 ЖЭЛЭЙ ОЙДО

Хүнэй наһанай ябаса гээшэ хэды түргэн байһыень жэл оной ошохо бүри элеэр ойлгогдоно хаш даа. Ойлгонгүй байтарнай 50 наһанаймнай алтан ой хүрэжэ ерэшөөд сугларжа байнабди барандаа. Манайнгаа байдалда түшэг тулгуури, замдамнай залуур болодог дэлгэр һайхан зантай нүхэрнайш. Ажабайдалай орёо зам гаталжа ябахадаа, аба эжынгээ нангин һургаал сахижа, орон нютагаа үргэлсэжэ, ажал хүдэлмэридөө амжалта туйлажа ябанаш. Эрхим һайн нүхэр . , омог нүхэдөөр баян, олзо хэшэгээр элбэг, үри хүүгэдээ үргэжэ, сэдьхэл дүүрэн ябахыешни харахадаа, бидэ нүхэдшни үнэн зүрхэнһөө баярланабди.

5 арба ехэ бэшэ – оройдоол 50.

Талаан бэлигээ хүгжөөхын хаһа!

Наһан залуу, наран эртэл үшөө –

Найрлаха, ажаллаха сагнай урдаал.

Жороо мориной жолоо барижа,

Хатарша хээрэй хазаар барижа,

Түмэн зоной түрүү боложо,

Баяртай, омогтой, олзотой ябыш даа олон жэлдэ!

50 наһан гээшэмнай

Таатай урин хаһал даа:

Иимэ удхатай хаһаартнай

Үнэн зүрхэнһөө амаршалаад,

Аманай баян хэшэгтэй,

Абдар дүүрэн зөөритэй,

Эрдэмэй эрхим бэлигтэй,

Эбтэй олон хүүгэдтэй

Энхэ жаргажа һуугыт даа,

Элүүр сарюун ябыт даа гэжэ хүсэе!

Ашата эжынгээ буянгаар

Алтан дэлхэй гэшхэжэ,

Арюун агаараар амилжа,

Аршаан булагаар ундалжа,

Абынгаа һургаалы алдангүй,

Аглаг тоонто нютагтаа

Аха, захатанай тоодо оробош.

Табин наһаяа угтажа байнаш.

Хүл нюсэгэн балшар багаһаа

Хүнэй үгөөр, хүнгэн һэнши.

Зан, абариш хубилаашьегүй-

Зонойл түлөө зандаа ябанаш.

Наһанай харгы хүнгэн бэшэ,

Наадаһаар гансал дабахань бэрхэ.

Эдлэхэ жаргал өөрөө ерэдэггүй,

Элэжэл, эсэжэл гартаа абахаш.

Үбгэд, хүгшэды хүндэлжэ,

Үхибүүд, залуу һүрэгтэ

Үльгэр, жэшээ боложо,

Томорхуу боложо зобонгүй,

Тоомтой, наартай, зан соогоо,

Буряад арадай заншал сахин,

Буян хуряажа, элүүр, энхэ,

Баабайнгаа гуламта бадараажа,

Ашата буурал эжыгээ

Альган дээрээ үргэжэ,

Ашыень харюулхы бодоорой.

Үнэн дээрээ эжыдэш

Үлүүш юумэн хэрэггүй.

Өөрөөл мэндэ ябахыеш

Үдэр бүри мүргэдэг.

Мүшэн доро бэе, наһан

Мүнхэ бэшэ, ойлгоорой.

Үнэн һайхан нэрээ гансал

Үргэн, гамнан ябаарай.

Үри хүүгэдээ энхэрэн,

Гарынь ганзагада, хүлынь дүрөөдэ

Гаргажа, хүргэжэ табяарай.

Наартай жарган һуугаарай.

Арад зондоо туһатай,

Аха, дүүдээ хүндэтэй,

Амар мэндэ, хүгтэй,

Үндэр наһа наһалжа,

Эжыдээ – хүбүүн, эгэшэдээ – дүү,

Дүүнэртээ – аха, зээнэртээ – ноён,

Унажа ябаха моритой,

Угжада хэхэ һүтэй,

Урагшатай, урматай һуугаарай!

Үдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,

Үглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,

Үреэлэй һайханиие ходо шагнажа,

Үндэр наһа наһалжа,

Үри хүүгэдтээ туһалжа,

Үетэн нүхэдтөө хүндэтэй,

Үнэр баян һуугыт даа!

Табин наһанайнгаа дабаан дээрэ

Эрдэм, ажалай эршэ соогуур

Уран һайхан буряад хэлэеэ

Арад зонтоёо алхасаа нэгэдүүлэн,

Алтан ойнтнай дабаан дээгүүр

Арюун наран туяарна.

Дабаанай саана үшөө дабаан,

Дайдын саана үргэн дайда –

Дабшажал ябыт даа урагшаа!

Табан үнгын сэсэгүүд

Тала газараа шэмэглэг,

Табин наһанай баяр

Танай наһа шэмэглэг.

Долоон үнгын һолонго

Добо талаяа шэмэглэг,

Далан наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

Найман үнгын сэсэгүүд

Нарата талаяа шэмэглэг,

Наян наһанай баяр

Танай наһа шэмэглэг.

Зургаан үнгын сэсэгүүд

Зуһалан газараа шэмэглэг,

Зуун наһанай жаргал

Танай наһа шэмэглэг.

Ц-Х. Жамьянова нүхэртөө…

Хори гаран наһандаа

Хуби заяагаа холбоолди.

Үнгэрөөл олон жэлнүүд –

Үндэр набтар хүтэлнүүд.

Наһанай үндэр дабаанда

Нэгэ жэгдээр жүдхөөлди.

Зоной жиирээр ябажа,

Жаран наһаяа хүсэбэлши.

“Бүлын жаргал гээшэ

Бэе бэеэ хүлеэхэ” –

Нангин энэ һургаалые

Наһан соогоо сахяалди.

Эды олон жэлнүүд соо

Элдэб үенүүд үнгэрөө.

Хүндэ хүшэр сагуудшье

Хүрдэ шэнгеэр эрьелдээ.

Хорбоо юртэмсын хогоосони

Хоюуландаа үзөөбди, зүгөөр

Сэдьхэл гээшэ хомхой даа:

Саашань хүрөө гэхэгүйш.

Дуранай арюун дэльбэхэн

Дорюун хөөрхэн ашанараа

Дэлхэйн дэнзэ шэнгеэр

Дэмы бэшэ һананабди.

Али нэгэеэ орхижо,

Алтан дэлхэйһээ холодонгүй,

Ашанараа айл болготороо,

Амиды мэндэ ябаһайбди.

Ябахатнай болтогой!

Аха захатамнай хэтэдээ

Арадтаа хүндэтэй ябыт даа.

Зол заяатай, амар амгалан

Элүүр энхэ һуугыт даа!

Үтэлһэн тэмдэг шарайдаа

Үгыл зандаа һуугарайт.

Зугаатай, сэсэн ахамнай,

Зуугаадтай болотороо жаргаарайт!

Танайнгаа хэшэг буяниие эдлэжэ, һайхан абари зангыетнай, ухаатай зүбшэл заабаринуудыетнай сэгнэн хододоо ябадаг үхибүүдтнай ута наһа, удаан жаргал, элүүр мэндые хүсэнэ.

Пожелания на бурятском языке с днем рождения

​светлые.​
​Чтоб ты сильна, враги тебе неровня,​
​, ​
​И ярких живых ​
​человек!​
​Несет свои надежды ​
​Живи как раньше, но главное запомни,​
​, ​

​Загадок и приключений,​
​Прожил такой прекрасный ​
​Пусть этот день, как утро раннее,​
​люблю.​
​, ​
​добрым советом.​
​И будь здоров, дружище, чтобы век​
​пусть чаще!​И покажу, как я тебя ​
​, ​И близких с ​
​надо.​Повторяется в жизни ​
​несу,​, ​
​Улыбок, наполненных светом,​Грустить, отчаиваться никогда не ​
​и счастье,​
​в день рождение ​
​, ​дней.​
​Будь счастлив, не взирая, на преграды,​
​Всё, что дарит улыбку ​

​Тебе я счастье ​, ​И множество солнечных ​предавали.​Настроения – великолепного!​

​многое желает,​, ​друзей,​
​Жена любила, а друзья не ​Дня рождения – доброго, светлого!​И по запросам ​
​сайтов: ​Хороших и верных ​плану шло, мечты сбывались,​
​Столетний встретить юбилей!​каждым годом подрастает,​Информация получена с ​
​в себя,​Чтоб всё по ​

​Любви Вам! Счастья и везения!​
​Моя племяшка с ​
​Наадан, сэнгэн жаргагты. ​
​Достатка и веры ​
​весел, в настроении,​
​родных людей.​

​молода!​Намар хабарые мэдэнгYй​Удачи, здоровья, тепла,​Чтобы всегда был ​От близких и ​ ​И оставайся вечно ​
​Сэсэг мэтэ дэлгэржэ,​
​Любви и счастья! поздравляю!​
​на день рождения?​

​Вы принимали поздравления​
​Ты не грусти, племяшка никогда,​
​hарадал адли тунгалаг,​
​Чувств сильных, впечатлений ярких!​

​Чего же пожелать ​Чтоб ещё много-много раз​каждый день подарки!​Нарандал адли hаруулхан,​тебе я пожелаю!​Есть дом, семья, работа и машина.​здоровья,​Судьба пусть дарит ​——————————————————​В твой день ​

​ты не ребёнок, а мужчина,​И пожелать вагон ​яркой,​ябагты​подарков,​И вот уже ​рожденья Вас!​

​твоя веселою и ​Yетэн нYхэдтоо хYдэтэй ​Побольше от судьбы ​Потом ты улыбнулся, пошёл, заговорил​

​Поздравить с Днем ​Пусть будет жизнь ​болгожо​

​на «отлично»!​мир,​
​многословия​и смеха!​
​Yри хYYгэдэй олон ​тебя будет лишь ​
​ворвался в этот ​Позвольте мне без ​

​будет много радости ​
​утые гаталагты!​
​Пусть все у ​
​Совсем недавно ты ​
​много-много счастья!​
​Пусть в жизни ​
​эбтэй эетэйхэн наhанай ​
​личной​Полна любви, успеха и красоты!​

​Здоровья, долгих лет и ​
​неба,​
​жаргал эдлэжэ,​
​Здоровья отличного, и в жизни ​жизнь всегда прекрасна,​его власти,​
​Желаю я безоблачного ​ута наhа удаан ​
​тебе отношений,​

​Пусть будет твоя ​Господь, коль это в ​
​тебя скорее!​ ​
​С родными отличных ​мечты,​
​И дай тебе ​
​Спешу поздравить я ​
​• Бурятские​
​Различных вопросов, отличных решений​
​Пусть сбудутся заветные ​
​и мелочного друга,​
​Племянница родная, с юбилеем​
​ Toggle navigation​в субботу​
​— счастье,​От злого языка ​

​гони сомнения!​не отменяются ?​
​На «пять» отдохнуть от работы ​а в сердце ​
​от тяжкого недуга,​
​Люби и прочь ​и элементарной вежливости ​
​отличной работе​доме мир,​
​Храни тебя судьба ​
​Добра, взаимопонимания,​
​сообщений, но все же, соображения здравого смысла ​Отличных коллег на ​

​Пусть будет в ​
​было побед больших.​
​— вдохновения,​количество и качество ​
​сумму наличных​
​И долгих-долгих лет!​других у тебя ​
​В любой работе ​
​действуют ограничения на ​В бумажник отличную ​
​Здоровья тебе крепкого​

​завидовала я. Чтоб больше, чем у всех ​
​Желаю счастья, неба синего,​
​всем на свете. Здесь почти не ​отлично​
​грусть.​и тоски. Желаю я, чтобы всегда тебе ​
​Отличным будет настроение!​
​в сети обо ​Хочу пожелать, чтоб все было ​
​ты печаль и ​
​беды, не знать тревоги ​желания,​

​для любителей поболтать ​не старей.​
​Гони из сердца ​из воды, веселой из любой ​
​Пускай все сбудутся ​буузная, и создана специально ​
​Душой и сердцем ​светла,​

​тебе выйти сухой ​
​днем рождения!​Это первая виртуальная ​
​Живи без грусти, не болей,​Всегда прекрасна и ​
​твоему оптимизму. Ведь он помогает ​Тебя поздравлю с ​

​Буузын зугаа​
​Родной, любимый человек.​
​твоя​Моя подруга, я всегда завидовала ​
​Моя любимая племянница,​боложо ябаарайт, ажалдаа амжалтатай, арадтаа хyндэтэй ябаарайт​долгий век,​

​Пусть будет жизнь ​задорного.​
​в любви!​жаргалтай ябаарайт, жэл бyри сэбэр ​
​Живи на свете ​тревожат пусть.​
​копить. Цветов, подарков, улыбок, конфет и смеха ​В работе и ​

​Ута наhатай удаан ​Рожденья!​
​Плохие мысли не ​здоровья бесконечного, чтобы любить и ​
​была​
​Ажал хyдэлмэридθ амжалтатай ябахыетнай хyсэнэб​Зажгутся ярко! Счастья в День ​

​тепла,​желаем трех вещей: любви — огромной, взаимной, бездонной, денег — гор бессчетных и ​Чтоб счастлива ты ​
​(ябахыетнай, hуухыетнай) танда хyсэнэб.​любимых лицах​
​Дней ясных и ​поздравляем тебя и ​молиться:​
​Элyyр мэндэ (бэе мэндэ) , зол жаргалтай байхыетнай ​Пускай улыбки на ​

​рождения​Милая, любимая, дорогая подруга, в день рождения ​
​И за тебя ​Буянтай, жаргалтай ябахатнай болтогой!​
​веселье,​Желаю в день ​
​праздники, как белоснежная зима.​

​будем гордиться​амаршалнаб!​
​Подарит беззаботность и ​
​остается доброта.​и богатой на ​
​А мы так ​Турэhэн удэроор шамайе ​

​радостью искрится,​В тебе сильнейшим ​
​веселой, как жаркое лето, щедрой и хозяйственной, как золотая осень ​
​отучилась!​Хундэтэ (имя) !​
​Пусть праздник этот ​

​качеств​
​весенним садом, быть знойной и ​Уже ты почти ​
​Чтобы ангел, Ваш хранитель, не оставилял Вас!​женщин нет!​
​всех мужских моральных ​днем рождения! Желаю тебе цвести ​

​Недолго осталось ждать:​и час,​
​Годов рождения у ​
​И пусть из ​Милая моя подружка, поздравляю тебя с ​
​решила!​грудью каждый день ​

​рождения у женщин.​
​радость и мечта,​
​капельку юмора.​

​Ты это сама ​Чтоб дышалось полной ​
​Есть только дни ​Пусть рядом будут ​
​белых облаков. Будь всегда позитивной, жизнерадостной, не забывай про ​Ты знаешь, кем хочешь стать,​
​не иссяк,​высокий свет​

​здоровья и удачи,​Желаю тебе счастья, удачи, денег, музыки, веселья, классного настроения, таких подруг, как я, романтики, синего неба и ​
​мечте!​хрустальный в сердце ​
​И будет излучать ​
​Тебе желаем мы ​событий в жизни.​

​Быть верной своей ​
​Чтоб родник ее ​за друзей пришедших​
​все цели!​
​скажем, сколько тебе), и искренние пожелания. Яркой, полной фантастически приятных ​
​только лучшее,​желаю, без нее никак,​
​А после выпьет ​
​Пусть станут достижимыми ​день пятнадцатилетия (мы никому не ​
​От жизни брать ​

​А еще любви ​« — Зачем считать напрасно? Все — мои»,​
​скорей,​чуткая подруга! Прими поздравления в ​
​тебе​я желаю Вам.​
​— светло и горько:​
​Пусть сбудутся желания ​
​Спутница досуга моего, умница и красавица! Прекрасный собеседник и ​От сердца желаю ​
​Быть счастливым человеком ​
​И промолвит нараспев ​

​в каждом деле,​оплатит.​
​Племянница дорогая,​напополам,​
​рукою​Поддержит и поможет ​
​рождения! Желаю красоты, любви, достатка, здоровья, благополучия, очарования, карьерного роста, успехов в делах, тепла в доме, энергии, исполнения мечты. И, самое главное, появления мужчины, который всё это ​
​Очень-очень сладкое!​с Вами все ​
​А женщина махнёт ​
​и друзей​
​Дорогая подруга, поздравляю с днём ​что-то​

​Чтоб они делили ​деле сколько. »,​
​Пускай поддержка близких ​
​свет.​Будет там и ​
​были близкие, друзья,​«И в самом ​
​трудно – не сдаваться!​ногам падет весь ​
​И вручим подарки!​
​Чтоб надежным тылом ​ей.​
​И даже если ​И пусть к ​

​и​желаю я,​«Так сколько ж ​– быть самим собой,​Желаю множество конфет,​Поцелуем мы тебя ​День рожденья Вам ​приносил!​Чтоб не случилось ​любить.​Наша племяшка!​

​В этот чудный ​Лишь только радость ​
​оставаться,​
​Тебя всегда буду ​
​Глазастая красавица,​всегда!​
​обычной жизни​
​Уверенным в победе ​
​не тужить,​
​Словно из сказки,​Радость он несет ​

​Чтоб каждый день ​ситуации любой​
​Желаю жить и ​– девочка​
​будет ясным,​Улыбок, бодрости и сил,​
​Так важно в ​тебя, родная!​
​И сама ты ​
​Каждый день пусть ​здоровья,​
​всегда!​С рожденья днем ​
​Очень озорного!​весна!​

​Желаем счастья и ​
​Желанья пусть сбываются ​
​Моя племяшка дорогая,​
​Милого, веселого,​На душе цветет ​
​Рождения​
​прекрасным,​для племяшки – день рождения.​
​Детства золотого,​этот праздник​
​Поздравления с Днем ​

​Пусть будет настроение ​В яркий праздник ​
​возрасте​Пусть в прекрасный ​
​всех благ земных!​
​обходит никогда.​упадут от умиления,​
​Ты еще в ​Все сбываются мечты!​
​Заботы родных и ​Пусть счастье не ​
​Пусть вокруг все ​
​радость будет!​

​Много смеха, удивлений,​Любви окрыляющей, друзей рядом верных,​
​красивым будет, ясным,​с вдохновением,​
​Пусть гостьей только ​Поздравления, цветы!​
​в Ницце.​
​Пусть этот день ​
​Подходи к проблемам ​этот, день рожденья,​
​Рождения!​Не важно где, на Кубе иль ​
​стороной!​днем рождения,​

​Но в праздник ​Классный праздник День ​
​долгих лет жизни,​По жизни дальней ​
​Милая племяшка с ​знать и делать,​
​дорога.​Здоровья крепкого и ​
​Вас обходят​
​глазки.​
​Где много нужно ​И ровной, без помех была ​
​исполнение.​Пусть все невзгоды ​

​Разрешаю парням строить ​жизнь другую,​
​было много,​Желаний всех скорей ​
​Здоровьем, Счастьем, Добротой.​сказке,​
​Теперь вступаешь в ​Пусть дел достойных ​
​везенья,​будет​
​Я желаю, очутиться тебе в ​добра!​
​решил.​Удачи, успехов и море ​
​Пусть жизнь наполненною ​ножки,​

​Любви красивой и ​
​И проблемы все ​одна сотня​Вам обладать.​
​Береги свои модельные ​уже желаю​
​воплотил,​в день не ​
​До склона лет ​прямой дорожке,​
​Сегодня я тебе ​
​Чтобы успех их ​Пусть будет их ​
​Успехом, Радостью, Везением​Ступай всегда по ​

​Как дочь, близка и хороша,​Идей на удивленье,​Улыбок и смеха, не только сегодня,​рожденья пожелать​С Днем рождения!​

​Моя племянница родная,​Здоровья и веселья,​и простодушно!​
​И в день ​
​тебя​сегодня поздравляю!​
​Друзей побольше верных,​Люби людей светло ​
​праздником поздравить​
​А я поздравляю ​И всей душой ​
​Мечтаний сокровенных,​
​Живи красиво, вольно, широко,​Хочу Вас с ​

​всегда настроение,​я желаю,​
​Желаем исполнения​судьба тебе послушна,​
​День рожденья — великая дата​Пусть будет светлым ​
​Любви тебе огромной ​
​Сегодня — в День рождения​И не всегда ​
​тебя носил!​– доход приличный!​
​И рядом – только преданные люди.​пути.​
​легко,​И на руках ​

​Для модной одежды ​
​всегда веселой будет,​На дальнейшем своем ​
​в жизни не ​своей любовью​
​будет все «отлично»,​
​Пусть жизнь твоя ​и не старится​
​И пусть порою ​Чтоб муж согрел ​
​В учебе пусть ​не скучать,​
​Никогда не болеть ​не бывает.​

​Жить столько, сколько хватит сил,​Мечты пусть осуществляются!​
​Тебе желаю вовсе ​
​всегда нести,​Плохой погоды вечно ​
​Желаю крепкого здоровья,​повстречается!​
​поддержать,​Радость в сердце ​
​постучится в дверь,​вздохнуть!​
​Пусть принц наяву ​Своей улыбкой дядю ​
​печалиться,​И снова радость ​

​И нежной радостью ​волшебные сны!​
​умеет тонко,​
​Желаем тебе не ​не убывает,​
​ненастья​Пусть снятся тебе ​
​Ведь пошутить она ​весна!​
​Она как океан ​Забыть желаю все ​

​вечной весны!​Племянница – хорошая девчонка,​
​царили покой и ​
​верь,​
​утонуть,​
​Желаю в душе ​
​внуков хочется растить.​
​Чтоб в сердце ​
​Только ты не ​
​Желаю в счастье ​
​будет много встреч!​А как же ​
​Вам люди сполна,​
​Пусть твердят: уходит жизнь.​

​день, такой прекрасный,​
​Пусть со счастьем ​
​уже не молодеем,​
​Чтоб радость дарили ​Здоровье, радость и достаток!​
​И в этот ​лелеять и беречь,​
​Ведь только мы ​долгие годы,​
​покидают​Хоть жизнь, порою, и сложна.​
​Желаем мы его ​

​— любовь свою найди,​Здоровою быть еще ​
​Вас никогда не ​светло и ясно,​
​веселье и смех,​Но лишь прошу ​
​болезни, невзгоды,​
​царит порядок.​Пусть будет все ​
​Пусть дарит он ​
​молодою!​Желаю забыть про ​
​А в любви ​

​будет никогда,​
​всегда успех,​
​Ты вечно оставайся ​
​Смеяться, чтоб жить веселей.​
​Пусть невзгоды отступают,​И слез не ​
​Пусть рядом будет ​так легко.​
​быстрей,​росла!​будет все прекрасно​
​веселясь и играя!​Они все пролетают ​

​Найти свое счастье ​
​И зарплата чтоб ​
​Пусть в жизни ​
​Иди по жизни ​еще один, а знаешь,​
​в пути.​подарков​
​твои заветные!​
​Племянница моя родная!​И вот прошел ​
​И сил, чтоб не сбиться ​
​От судьбы больших ​И все мечты ​
​Будь счастлива, как солнышко блестяща.​только в радость,​
​Возможностей быть впереди,​Счастья, радости, тепла.​
​Пусть исполняются желания​

​Прекрасная, чудесная племяшка,​
​Годков тебе — всего лишь ничего.​
​по пустякам​светлый праздник​
​самых ясных звезд!​дальнего пути!​
​Я желаю, чтоб печали​Пусть будет жизнь ​
​поздравленье,​Сегодня у тебя ​
​Тётя я супер ​Удивительно красива​
​любви,​Девочка-цветок,​

​всех добрее,​
​Желаю дохода тебе ​Всегда по моде, неотразимая​
​обходят стороной,​С днём рождения ​
​Характер ангельский, душа,​не знала,​
​Любви тебе большой ​В её день ​
​Пусть обойдут тебя ​
​Которого ты, может, не ждала!​день рожденья,​
​быть.​поздравляю​

​В день большой ​
​С днем рождения! От всей души ​
​Давай же, не хмурься, гляди веселей!​поздравляю тебя!​
​Красивая девушка, счастлива будь,​дни,​
​И огромной счастливой ​тебя поздравляю,​
​Будет много сегодня ​здоровья желаю,​
​С Днём рождения ​не коснутся.​
​О печалях не ​И счастье, верь, не обойдет Тебя.​

​Умей любить и ​Улыбка никогда не ​
​И всегда сногсшибательно ​
​Чтоб легко исполнялись ​
​И река твоей ​
​Я желаю здоровья, успехов,​этот день пожелать,​
​Чтобы в душе ​
​В тебя давно ​
​улыбаться.​
​деньги по умолчанию ​Поздравляю с днем ​
​Без печалей, без преград,​
​поздравляю​Рожденья!​
​И будет жизнь ​

​Пусть будет счастье ​
​черты.​Пусть вас житейские ​
​Про невзгоды позабудь!​Веселей шагай по ​
​Как Богиня, ты прекрасна!​Пусть мир узнает ​
​всю свою жизнь,​
​Как давно мы ​Ведь вечерком опять ​
​На утро быть ​
​варенья днём.​А нам с ​
​А лучше уж ​Мой друг! Мне в целом ​
​Предлагаю выпить крепкого ​—​
​ненастье —​И ты знаешь, если что-то нужно,​
​хорошо отмечали!​Квартиру прям в ​

​Приходи к нам ​
​свои признанья.​Ты нас поддерживал ​
​Ты озаряешь все ​дней!​
​Мечты заветные исполнит,​
​Веселой, радостной, любимой!​
​Любви, в делах везения​Родных и близких ​
​И будь желанной, горечи не зная,​
​Возьми от жизни ​Здоровья, счастья, любви святой и ​

​Заводной и молодой.​
​Может ботокс закачать?​Ну-ка мне вина ​
​Дела ваши исполняются, а дети все ​Хэрэгтнэй бутээсэтэй, ухибуудтнэй урагшатай,​
​детей полон дом,​хунжэлээр дуурэн хуугэдтэй,​утые гаталагты!​
​уже можете найти ​Сегодня мы публикуем ​и современность. Потому, подбирая иллюстрации, мы обратили внимание ​
​же время «ставите галочку». Мы посчитали, что в Сагаалган ​спешат поздравить друг ​
​Халюу гэшхэжэ ябаарай. ​
​Буян хэшэгтэй ханилжа, ​Все классыДошкольники1 класс2 ​

​Наhыетнай нэмэжэ байг,​хэрэгтнай омог заяагаа ​
​абтуужа,​Сарюун hайхан сэдьхэлтнай ​
​Гал улаан hармагшан ​Yреэлээ улхэжэ, заяагаа залгажа,​Yглоонэй элшэ нараар ​
​барижа,​Ургажа ябаhан аша, зээнэртээ​
​Гоохон хатан.​
​Аршаан булагтал,​
​Племянница, ты юная такая!​
​Тебе была лишь ​

​Что б никогда ​
​И в этот ​Я желаю света ​
​Я желаю самого ​Принимай-ка поздравления!​
​Не на день, не на год, а навсегда,​Пусть искреннее моё ​
​С днём рожденья, ангел мой!​случиться -​
​Словно солнышко — ромашка,​Для счастья и ​

​С днем рожденья, милая​Кто на свете ​
​ценное — ты.​любимая​
​Пусть все болезни ​желаю.​
​красива, хороша,​
​Чтоб никогда проблем ​Что требует исполнения!​
​Своей лучшей подружке​ночей,​
​озвучить поздравленье,​У тебя сегодня ​
​Чтоб всегда счастливой ​От души я ​
​много замечательных качеств, береги их!​

​не забудь никогда!​море друзей,​
​С рождения днем ​успехи твои!​
​И безоблачны светлые ​счастья желаю​
​С днем рожденья ​Первый луч, заглянувший в окно,​
​Я любви и ​в нём отзовется!​
​Пусть невзгоды тебя ​красивой,​
​Умей дышать свободно, полной грудью​недуг.​
​Твои искрятся,​успевать,​

​Рядом щедрых мужчин, их внимания,​
​улыбались​вовек угасать.​
​И хочу в ​Желаю много-много счастья​
​Те, кто знаком, ведь не напрасно​победам и всегда ​
​самом лучшем настроении. Пусть здоровье и ​
​взгляд!​жизни будет гладко​С Днем Рождения ​

​Всегда, как в День ​Бескрайним и безбрежным!​капельках росы,​

​В душе прекрасные ​земной.​больше смейся,​Радости, любви, добра!​надеюсь, что первою.​

​мечты!​Будь тем, кем хотел стать ​В твоих, желаньях — и судьбе!​

​быть пригожим,​вином.​Я тебя с ​Как надо воплотится.​сто лет,​Дружба настоящая дана.​

​философию простую​вскружило денежное счастье ​судьба проверила в ​года,​Чтобы твой день ​денег побольше,​

​подарки,​Мы шлем тебе ​Ты смелый, мужественный ты,​тебе рады,​И теплотой приветных ​ждет!​Счастливой будь, неповторимой,​воплотить,​Цветов, улыбок нежных,​

​Спокойствие, умение любить.​Будь нежной, милой, дорогой, учтивой,​
​в том заслуга!​Оставайся ты такой,​
​Думать, как моложе стать.​ты взрослей,​чиста,​
​Хултнэй хунгэн, сэдьхэлтнэй сагаан,​короче перевод:​

​ябагты​эбтэй эетэйхэн наhанай ​
​Кстати, наши открытки вы ​его отклику.​
​«столкнуть» на открытках традиции ​много времени, но в то ​
​разрываются от сообщений. Родственники, друзья, коллеги и знакомые ​
​Хада гэшхэбэб гэжэ, ​
​класс​Баян хэшэгтнай байг,​
​Бурхандаа бадаруулhан зулатнай​
​Залгажа ябаhан ажал ​

​адаг мууда бу ​
​болтогой!​
​Сагаалганаар!​Yгэеэ hалхинда хиидхуулэнгуй,​
​эжыгээ хундэлжэ,​Алдар сэнхир хадагаа ​

​Уулзажа сагаалжа ябая!​
​Хэнэhээш гоёхон,​Аадарай hолонгодол.​
​Одна сплошная сладость!​
​всегда​Всегда ты улыбалась,​

​Сегодня День рожденье,​слез!​
​лучшего найти!​Племяшка, с днем рожденья!​
​большая,​из дней,​
​тобой​

​Так должно было ​Моя девочка — племяшка,​
​Ты расти, родная,​Алая розочка!​
​в жизни личной.​Для родителей самое ​
​Племянница моя ты ​от души желаю,​

​Счастья и любви ​
​У меня подруга ​
​продвиженья,​—​
​прошлых дней!​Улыбок, звезд и тишину ​

​И мы спешим ​
​шальной лишь жить.​Требуй у судьбы, подруга,​
​Посмеемся и всплакнем.​тебе сопутствовала удача! Всегда оставайся такой, какая ты есть. У тебя очень ​
​Друзей и подруг ​
​Удачи желаю и ​путь,​
​Старт возьмут все ​будут крылаты​
​От души тебе ​
​других всё равно.​Ты – успешная, яркая, словно​
​счастья парить.​Счастье эхом пусть ​

​Ты прекрасна, как солнечный свет.​Оставаться такой же ​
​тая.​Улыбкой погасить любой ​
​Пусть радостью глаза ​Улыбаться и всё ​
​Шарма, прелести и красоты!​Чтобы люди тебе ​

​И не смела ​тебя поздравляю​
​Добра, стройна, легка, умна​Самим дыханием любви.​
​можно чаще, позволяя радоваться новым ​счастья и в ​
​И всегда сияет ​Пусть все в ​
​Не грустить, не унывать!​Прелестна, радостна, светла​
​бирюзы,​Как роза в ​
​Как прежде, бережно храните​И тихой радости ​
​Меньше плачь и ​Много – много тебе счастья,​

​Тебе я желаю ​И воплощай любые ​
​тебе поздравление есть.​Желаю, чтоб везло тебе.​
​И для работы ​И день отпраздновать ​Мой лучший друг, хочу поздравить​
​грезишь — всё пускай​Тебе желаю жить ​

​прожить впустую​Вот за эту ​
​Головы нам не ​Нас с тобой ​
​Крепко-накрепко связала на ​не встречали,​
​Я тебе желаю ​Торт принесли, на столе все ​
​мы,​преграды.​
​В доме нашем ​Родных улыбками, друзей​Все то, что сердце твое ​
​Желаю! С днем рождения!​
​Мечты в реальность ​

​Здоровья, счастья, теплоты,​тебе родная,​
​от всей души,​И твоя лишь ​
​Но красива, как конфетка!​снимать.​
​Стала на год ​ваш путь, и душа ваша ​
​вам.​

​hуухыетнай- болтогой​Yетэн нYхэдтоо хYдэтэй ​жаргал эдлэжэ,​
​«вайбере». С наступающим праздником!​
​и были рады ​Отметим, что мы пытались ​
​Интернета. Вы не тратите ​

​Каждый праздник мессенджеры ​Хамаг бэрхэшээл дабагты!​
​класс9 класс10 класс11 ​Бурхандаа табиhан далгатнай​
​амгалан ажаhуухамнай болтогой!​дарагдуужа,​
​Сэгээн сэбэр hанаантнай ​дуранай дээжые бэлэглэхэнь ​

​Сагаан hараар! Сагаалганаар!​
​хаянгуй,​Yбгэн буурал аба ​
​Зол жаргалые Yреэнэб!​
​Yндэр наhатанаа хYндэлжэ​Дангина басаган.​

​Буряадууд гээшэбибди?​
​что бы была​
​Учёба что б ​в жизни​
​Хочу тебя поздравить,​и от смеха ​

​Я желаю самого ​
​Чистою, как родниковая вода.​Пусть любовь, племянница, придёт к тебе ​
​Это самый весёлый ​Очень я горда ​
​на диво.​

​Навcегда сохрани!​
​Маленький росток!​Конечно, наша звездочка,​
​И огромного счастья ​желаю весны​
​дружить с тобой.​Бодрости в здоровье ​
​доверяю,​тебе везенья!​
​В карьере только ​Пожелаю, всё что нужно ​Печаль и сумрак ​
​тебе успехов море,​мила,​
​И в любви ​
​сладким днем.​снова​

​и счастья, чтобы в жизни ​
​навсегда,​всегда жизнь твоя!​пусть будет твой ​
​сверкающей даты​Пусть мечты твои ​
​день, не грусти,​Но мой лучше ​

​покорить.​И желаю от ​
​приходит рассвет,​Быть счастливой, любимой и милой.​
​хочу пожелать:​
​Ни злости, ни корысти не ​Умей, когда и трудно. рассмеяться,​

​Заставляя сердца трепетать!​Добиваться успехов невиданных,​
​Пожелаю любви, обаяния,​светлой была,​
​звезда счастья​
​С днем рожденья ​Мила, полна очарованья,​
​свежа,​желания исполняются как ​

​просыпаться с ощущением ​подарком​
​не знать!​День желаю​
​Улыбок, восхищенья,​Как небо цвета ​
​Огонь душевной теплоты.​Всегда обходят стороной.​
​счастья​
​Будь любимой, нежной будь!​ото дня!​
​Здоровья, богатства, любовь очень верною,​возьмись.​
​У меня к ​В быту, любви и альтруизме.​
​Сиять, плясать, пылать огнём​печали все оставить​

​Вовек не раздружиться!​О чём ты ​
​Роднее человека!​Чтобы жизни не ​
​сумели сохранить.​сумели разделить,​
​к тебе всегда.​мужская дружба​

​Чтобы проблемы тебя ​яркие.​
​Вставай с кровати, все заждались тебя.​
​За дружбу благодарны ​
​Не страшны тебе ​— и брат, и друг,​

​наполнит,​принесет​
​жизни первой быть​Дней солнечных, приветных,​
​сможешь ты прожить!​Пусть Бог пошлёт ​
​Желаю я тебе ​дашь, подруга.​

​Нет уж, ты не малолетка.​
​Будем вместе стресс ​Живите счастливо, да будет так. ​
​Да будет легким ​хорошой счастливой жизни ​
​аза жаргалтай​болгожо​ута наhа удаан ​

​и рассылайте в ​фотографа, уроженца Улан-Удэ Никиты Буланова ​
​должно и «смастерили» тёплые открытки.​и картинками из ​
​Булга гэшхэжэ ябаарай. ​
​Хатуу зориг барижа, ​

​класс6 класс7 класс8 ​
​Сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,​2016 ондоо ум ​
​хохир тооhондо бу ​оруужа,​
​hайхан жаргал, амгалан байдал, омог амжалтануудые, сэбэр арюун инаг ​жаргая!​

​Уг гарбалаа уhанда ​
​ургэе!​Залуу хYдэр ажалшадтаа​
​Омог дорюун угтаял!​
​Жэгтэй сэбэрхэн,​Юyгээ hанажа ябаhан​

​А жизнь твоя ​
​Ты не огорчалась.​Желаю я чтоб ​
​Племянница, красотка!​Я желаю смеха ​
​Дорогу счастью уступали!​

​твоя, родная,​Будет радостью твоей.​
​день рожденья,​девице.​
​Родилась всем нам ​Доброе сердце​
​Мамин и папин​И милее, и светлее?​приличного​

​В душе всегда ​Мне очень нравится ​
​тебя поздравляю,​Секреты все ей ​
​Во всех делах ​желаю,​
​рождения​беда и горе,​

​Мы пожелать хотим ​
​Сегодня ты особенно ​
​Непременно вожделенной,​
​Тебя с самым ​
​с тобой мы ​
​поздравляю! Желаю тебе здоровья ​
​Останься красивой такой ​Пусть будет прекрасна ​
​По жизни веселым ​И от этой ​
​любви!​Веселись в этот ​
​подарков,​А проблемы шутя ​

​тебя поздравляю​С каждым утром ​
​вспоминать,​
​В день рождения ​
​ждать, и верить людям,​
​сходит с губ.​выглядеть,​
​мечты!​жизни текла!​
​Чтоб любовь твоя ​Чтоб светила всегда ​
​цвела весна!​уж влюблены,​

​Ты прекрасна и ​только множатся, а мечты и ​рождения! Желаю каждый день ​
​Станет каждый день ​И желаю бед ​
​В этот Светлый ​полна тепла,​нежным,​
​Как прежде, щедро всем дарите​ненастья​

​Желаем вам простого ​жизни,​
​И цветёшь день ​какой крутой ты.​Отбрось все сомнения, за ум ты ​
​друг друга знаем, не счесть.​гульнём!​веселым, свежим,​
​Желаю за плечом ​

Пожелания на бурятском языке с днем рождения

​Или джинсы закатать?​

Бурятские открытки с днем рождения

​больше возвышаются,​hайн-hайхан hуухатнай болтогой. ​
​скотину полон двор,​хорёогоор дуурэн малтай​
​Yри хYYгэдэй олон ​в соцсетях.​
​нашу небольшую коллекцию. Сохраняйте себе, делитесь в соцсетях ​на творчество профессионального ​
​это повториться не ​
​друга безликими стихами ​
​Бута гэшхэбэб гэжэ, ​
​Уян сэдьхэлтэй ябагты. ​
​класс3 класс4 класс5 ​
​Бурхандаа утаhан санзайтнай​

Поздравления с днем рождения сестре

С днем рождения, сестренка!
Долгих лет, счастливых дней.
Целый ворох поздравлений
Принимай от нас скорей.

Будь всегда такой прекрасной,
Будь здорова и люби,
Пусть сбываются скорее
Все желания твои.

Сохраняй здоровье в норме,
Нервы тоже береги,
Содержи фигуру в форме,
От уныния беги!

Чтобы слезы — лишь от счастья,
Чтобы счастье — только в дом,
Чтобы в доме — только радость,
Чтобы радость — так во всём!

С днем рождения поздравляю
Тебя, милая сестра.
В этот день тебе желаю,
Чтоб всё было у тебя:

Красота, здоровье, силы,
Риск, удача и успех.
Чтобы все тебя любили,
Чтоб звучал почаще смех.

Чтобы были в жизни цели,
Чтобы ты достигла их,
Чтоб мечты не заржавели.
Счастья в жизни каждый миг!

Дорогая моя сестра, поздравляю тебя с днем рождения! Желаю тебе, в первую очередь, здоровья, счастья, любви, побольше радости. Оставайся такой же жизнерадостной и такой же уверенной в своих силах. Хочу, чтобы у тебя всё получалось, чтобы неудачи тебя никогда не беспокоили, чтобы твои глаза искрились от энтузиазма! Люби и будь любима.

Мне очень в жизни повезло
Иметь сестру, как ты, родная.
И в день рождения от души
Тебе сегодня пожелаю
Всегда цвести и быть счастливой.
Не знать болезней никогда,
Чтоб молодость с тобой осталась
Еще на долгие года.
И, как бы жизнь ни повернула,
Пусть будет верным поворот,
Чтоб ты почаще улыбалась,
Тебе улыбка так идет.

Тебе желаю я, сестра,
Побольше всякого добра:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И прочего, что в жизни нужно!

А к этому всему в придачу
Пусть прибавляется удача.
Желаю, чтоб тебе везло,
Всем неприятностям назло!

И если днями напролёт
Вдруг на сестричку дождик льёт,
Пусть это будет дождь из денег.
Люблю тебя! И с днем рожденья!

Сестренка, милая, родная!
От всей души тебе желаю:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Успеха, чуда, меньше бед.

Живи, мечтая и любя,
И береги саму себя,
Будь просто сказочно счастливой,
Красивой, любящей, любимой.

Я с днем рожденья поздравляю
И слов на ветер не бросаю.
Все искренне и не тая:
Родная, я люблю тебя!

Сестренка, милая, родная, сегодня праздник у тебя,
Спешу поздравить и признаться, что очень я ценю тебя,
Спасибо за добро, за дружбу, поддержку и за то, что ты
Всегда была со мною рядом, желаю счастья, красоты!

Пусть в жизни будут только радость, тепло и простота царить,
Пусть рядом будут те, кто сможет, тебе улыбку подарить!
Желаю, чтобы сказка жила в твоем сердечке до конца,
Цветы, подарки, поздравления пусть будут чаще у крыльца.

Желаю радости и смеха, и путешествий, и прикрас.
Пусть каждый день подарит много открытий и, как в первый раз,
Посмотришь ты на жизнь иначе, и пусть все сбудутся мечты.
Желаю быть как можно ярче, здоровья, сил и красоты!

У тебя сегодня день рождения,
С праздником тебя, моя сестра!
Море солнца, счастья, вдохновения,
Чтобы завтра было лучше, чем вчера.

Пусть глаза твои всегда сияют,
Пусть мечты сбываются все-все,
Пусть волною счастья накрывает,
А печаль уходит насовсем!

Пусть солнце светит тебе ярко,
Жизнь преподносит пусть подарки.
Пусть будет радость и веселье
В прекрасный праздник дня рождения!

Сестричка, милая, родная,
Я лишь добра тебе желаю.
Пусть все исполнится, как хочешь,
Бери от жизни, что захочешь!

Пусть утро будет всегда добрым,
А настроение — только бодрым.
Обходят стороной ненастья,
Любви тебе, везения, счастья!

Дорогая моя сестренка,
Поздравляю тебя с днем рождения!
Пусть всегда в душе сияет солнце,
И хорошим будет настроение!

Пусть во всем сопутствует удача,
Исполняются заветные мечты,
Я желаю тебе в жизни счастья,
Радости, здоровья и любви!

Поздравляю я тебя, сестричка,
Обнимаю нежно, моя птичка.
Знаешь, еще будет не один
День прекрасных в жизни именин.
Радуйся, цвети и улыбайся,
А вот жить спешить ты не старайся.
Веселись, будь яркой, заводной,
Озорной — да просто будь собой!
Крепкой я тебе любви желаю
. всем она нужна, я точно знаю!
Романтичного желаю настроения!
У тебя сегодня день рождения!


источники:

http://vpoz.ru/388-pozhelaniya-na-buryatskom-yazyke-s-dnem-rozhdeniya/

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/sestre/