Бурятский язык поздравления на бурятском языке

Благопожелания уреэлнууд на бурятском языке

Бүмбэрсэг энэ дэлхэй дээрэ

Олон бэшэбди — буря a дууд,

Түрэл хэлэеэ мартангуй

Ажа h уухадамнай болохол h эн даа…

Түби дэлхэй дүүрэн

Таража яба h ан буря a дууд

Гэртээ бусаха гээшэ гүт?

Таламнай дуудан хүлеэнэл…

Эртэ урданайнгаа байдалые

Түрэл орон нютагтаа

Ту h а хургэжэ шадаха гүбди,

Бэе бэеэ гамнажа,

Ойлголсохогүбди, буря a дууд?

Байгалаа сахижа шадаха гүбди?

Байдалаа амгалан болгохо гүбди?

Үри хүүгэдтээ — юу орхихобибди?

Иимэ асуудалнууд толгойдотной

Ерэнэ гү, буряадууд?

Монгол угсаатан — угаа мартанхай…

Ю y гээ h анажа яба h ан

Үхөөд бодо h он намайе

Саг муу болоо гэжэ

Намда бү хэлэгты !

Энэн h ээ үлүүе үзөөбди ,

Харин түрэл хэлэеэ

Эжы абанарнай алдаагүй

Ямаршье хатуу сагта .

Тиимэ h ээ мүнөөнэй сагта

Тоонто нютагаа , түрэл хэлэеэ

Ойлгоно гүт тэрэниие ,

Шүүдэрэй ду h алдал,

Аадарай h олонгодол.

Худагай у h андал.

Хэнэ h ээш гоёхон,

Омог дорюун угтаял!

Y ндэр на h атанаа х Y ндэлжэ

Уулзажа сагаалжа ябая!

Ургажа яба h ан аша, зээнэртээ

h аншаг сагаан х Y гшэдтээ

Залуу х Y дэр ажалшадтаа

Зол жаргалые Y реэнэб!

Алдар сэнхир хадагаа барижа,

A лтан дэлхэйдээ сэржэмээ ургэе!

Y бгэн буурал аба эжыгээ хундэлжэ,

Y глоонэй элшэ нараар золгое!

Уг гарбалаа у h анда хаянгуй,

Y гэеэ h алхинда хиидхуулэнгуй,

Y реэлээ улхэжэ, заяагаа залгажа,

Y еын уедэ мунхэжэ жаргая!

Сагаан h араар! Сагаалганаар!

Мүнгөөр са h ан будараад

Мүнхэ сагай эрьесые

Шэнээр эрьюулхэ хаhадаа

Шэнын нэгээр бусахань.

Yглөөнэй шаргал нараар

Yлгэн дэлхэйн шарай

Шэнээр задарха хаhадаа

Шэнын нэгээр эрьехэнь.

hаруул hайхан мүшэдэй

hулаар эмниhэн галхан

Шэнээр бадарха хаhадаа

Шэнын нэгээр хүрэхэнь.

Шэнэ жэлээр, хундэтэ минии уншагшад!

Гал улаан h армагшан жэлнай хун бухэндэтнай h айхан жаргал , амгалан байдал , омог амжалтануудые , сэбэр арюун инаг дуранай дээжые бэлэглэхэнь болтогой !

Сарюун h айхан сэдьхэлтнай хорон угэдэ бу оруужа ,

Сэгээн сэбэр h анаантнай адаг мууда бу абтуужа ,

Урагшатай талаантай эрмэлзэлтнай хохир тоо h ондо бу дарагдуужа,

Залгажа яба h ан ажал хэрэгтнай омог заяагаа бу алдуужа!

2016 ондоо ум амгалан ажа h уухамнай болтогой!

Гаража байһан Шэнэ жэлдэ

Газар дайдамнай үрэжэлтэй байг лэ,

Хото, хүдөө нютаг бүхэндэ

Хонин төөлэй, сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!

Гараһан жэлнэй гэр бүхэндэ

Зол жаргалай гэрэлээр сасарһай.

Дэлхэй түбимнай дайнай утаа үзэнгүй,

Дэлгэр тэнюун сэлмэг байха болтогой!

Наһан дээрээ наһа нэмэжэ байхадаа,

Айл аймагтаа, арад зондоо

Ута наһа, удаан жаргал үреэел!

Жэл бүри жэгдэ амгалан,

Он бүри омог дорюун

Сагаалжа, һайндэрлэжэ байял даа!

Бурхандаа бадаруул h ан зулатнай

На h ыетнай нэмэжэ байг,

Бурхандаа ута h ан санзайтнай

Сэдьхэлыетнай арюудхажа байг,

Бурхандаа таби h ан далгатнай

Баян хэшэгтнай байг,

Бурхандаа үргэ h эн сайтнай

Һана h ан хэрэгыетнай бүтээжэ байг!

Номер материала: ДБ-178042

Международная дистанционная олимпиада Осень 2021

Не нашли то что искали?

Вам будут интересны эти курсы:

Оставьте свой комментарий

Авторизуйтесь, чтобы задавать вопросы.

В Тульской области вводят школьные каникулы c 25 октября по 7 ноября

Время чтения: 1 минута

В школе в Пермском крае произошла стрельба

Время чтения: 1 минута

В России появился стандарт сбора цифрового следа в образовании

Время чтения: 2 минуты

Минпросвещения разрешило школам вводить каникулы до 30 октября

Время чтения: 1 минута

Рособрнадзор оставил за регионами решение о дополнительных школьных каникулах

Время чтения: 1 минута

Самым возрастным участником ЕГЭ в 2021 году стал 72-летний учитель математики

Время чтения: 1 минута

Подарочные сертификаты

Ответственность за разрешение любых спорных моментов, касающихся самих материалов и их содержания, берут на себя пользователи, разместившие материал на сайте. Однако администрация сайта готова оказать всяческую поддержку в решении любых вопросов, связанных с работой и содержанием сайта. Если Вы заметили, что на данном сайте незаконно используются материалы, сообщите об этом администрации сайта через форму обратной связи.

Все материалы, размещенные на сайте, созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для ознакомления. Авторские права на материалы принадлежат их законным авторам. Частичное или полное копирование материалов сайта без письменного разрешения администрации сайта запрещено! Мнение администрации может не совпадать с точкой зрения авторов.

Хурим түрын үреэлнүүд

Аглаг тэнюун нютагтаа
Айл боложо түбхинэгты,
Аба эжы хоёроо
Анхаран ходо һанагты.

Новости

1. Аглаг тэнюун нютагтаа
Айл боложо түбхинэгты,
Аба эжы хоёроо
Анхаран ходо һанагты.
Хоёр хушуун үриие
Хоймортоо тэнжээгты,
Үетэн олон нүхэдөөрөө
Ходол хүхюун ябагты.
Буурал сагаан толгойтонһоо
Үреэл шагнан һуугты,
Үреэл хэлэһэн үгые
Үдэрэй одон болгогты.

2. Сэлгеэ һайхан дайдадаа,
Сэсэг ногоон нютагтаа
Аба эжынгэй үреэлтэй
Арад зонойнгоо дунда
Ажалдаа шударгы суутайхан,
Аялга хонгёо дуунуудтай,
Омог сагаан сэдьхэлтэй,
Олон хани нүхэдтэй,
Айраг сэгээ дүүрэн,
Аяга сайгаа үргэжэ,
Наранай толо хаража,
Наһанай үндэрые дабажа,
Аша зээнэрээ тойруулан
Амар амгалан һуугыт даа!

3. Үетэн нүхэдтөө илдамхан
Өөр дундаа инагхан ябагты,
Олзо ехэтэй,
Олон хүүгэдтэй бологты!

4. Хуби заягаа холбожо байһан
Хоёр залуушулнай
Үнэр баян боложо,
Үлзы зол жаргалтай,
Энхэ амгалан, элүүр,
Эдеэнэй дээжэ эдижэ,
Эдэй һайханиие үмдэжэ,
Али олон хэрэгүүдтээ
Амжалтатай, урагшатай ябаг лэ!

5. Энэ айл боложо байһан
Хоёр залуушуулнай,
Үргэн һайхан нютагтаа
Үнэр баян жаргажа һуугты.
Буянта һайхан эхэ, эсэгын
Нэрэ нэрлүүлжэ,
Буряад зоной ажабайдалые
Саашань үргэлжэлүүлжэ,
Газар хотоймо олон малтай боложо,
ЦК-да хүдэлхэ хүбүүдтэй боложо,
Сэбэр һайхан басагадтай боложо,
Олон зунай дунда
Омог ехэтэй,
Аба, эжын үреэлээр
Амар амгалан, жаргажа
Һуухань болтогой!

6. Хүхэ мүнгэн тэнгэри шэнги
Үүлэн холбоотой,
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй шэнги
Үндэһэн холбоотой,
Үргэн мүрэн шэнги
Эхеэрээ холботой,
Үндэр модон шэнги
Оройгоороо һалбаржа,
Аша гушамнай
Үндэр наһатай,
Удаан жаргалтай,
Баян үнэр,
Бата һайхан
Жаргажа һуухань болтогой!

7. Үргэн уужам үйлсэдөө
Үндэр гэрээ тогтоогты,
Наран мэтэ мандан,
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты!
Хүн зоной дунда
Хуушан түүхэеэ шэнэлжэ жаргагты,
Ажал дээрэ амжалта түйлажа,
Аймаг соогоо алдартай ябагты.
Арбаад хүбүүд, басагадай
Аба, эжы боложо жаргагты,
“Волга” машинатай баян боложо,
Орден зүүмэ түрүү бологты.
Аянда зөөлэн ябагты,
Ашанар, зээнэртээ хүндэтэй ябагты!

8. Залуу наһанадаа золгожо,
Эдир наһандаа инаглажа,
Холшор наһаяа холбожо,
Ойрые үзэжэ,
Холые хаража,
Алтан дэлхэй дээрэ
Алдар ехэтэй боложо,
Хүн зоной дунда
Хүндэ ехэтэй боложо,
Үбдэг тулама үбгэржэ,
Һаншаг тулама хүгшэржэ,
Үглөө бүхэндэ
Шүүдэрэй шэные ойможо,
Үдэр бүхэндэ
Үүлэнэй сэлмэгые хаража,
Үеын үедэ жаргахатнай болтогой!

Инаг дураяа гэршэлһэн
Эжэл хоёр . . нүхэднай!

Үргэн ехэ .
Үнсэг хоймор .
Хормой доро түбхинөө
Хангай нютаг .
Тоонто нютагай үршөөлөөр,
Танил зоной үреэлээр,
Эжы, абын буянгаар
Энхэ, мэндэ тэнжэһэн,
Эжэл хоёр хүүгэднай
Угаа залгаха нангин зорилго
Урда табижа ушарбад.
Айл, аймаг, аха дүүгээ,
Аба эжын үреэл тогтоон,
. Һайхан тоонтодоо
Утаа гарган түбхинөөд,
Үри хүүгэд олонтой,
Үнэр баян байдалтай
Үргэн ехэ нютагтаа
Үльгэр, жэшээ боломоор
Үнэн сэхэ һуудалтай
Үнэр бүлэ бологты!
Бэе бэеэ гамнажа,
Бэе бэеэ хүндэлжэ,
Бэрхэшээлдэ зогсонгүй,
Бэлэн харгы шэлэнгүй,
Зориһондоо хүрэхэ,
Зоной түлөө зобохо
Золтой бүлэ бологты!
Мянган жэлдэ дамжаха
Мүнхэ нэрээ гамнажа,
Үндэр ехэ наһатай
Үбгэн буурал болотороо
Үри бэеэ энхэржэ,
Бэе мэндэ, ухаан һонор
Бууса дээрээ жаргагты!

Хайрата манай .
Үргэн ехэ дэлхэйдэ
Үргэжэ табиһан үримнай,
Бэеэ хүсэжэ үндыбэш,
Бэри боложо тодорбош.
Халуун дуранай, жаргалай
Хаһаш одоо ерээл даа.
Дэлгэр һайхан сэдьхэлтэй,
Даруу зандаал ябаарай.
Шэлэжэ олоһон нүхэртөө
Шэрүүн бүүхэн байгаарай.
“Эрын зосоо эмээлтэ»–
Энээн тухай һанаарай.
“Баталһан гансашни Баргажанайл аад,
Бардамхан зантай юм гэжэл дуулдаа.
Баргажан, Яруунаар. » яахатнайб даа,
Баяртай, буянтайл жаргаһайт даа.
Абынгаа нэрые гамнажа,
Арюухан захяаень һанаарай.
Эжынгээ зангыень дабтажа,
Энхэргэн, налархай байгаарай.
. дайдаяа манагша
. нютагһаа үреэлтэй
Хүрьгэн хүбүүн .
Хэлэхэ, захиха байнабди:
Эрхэ, хайратай хүүхымнай
Эжэл болгожо абаа хадаа
Гал гуламтымни эзэн гэжэ,
Ганса наһанайм хани гэжэ,
Үри, хүүгэдэйм эхэ гэжэ,
Үнэн һайхан нүхэрни гэжэ,
Энхэржэ, гамнажа һуугаарай,
Эрхим нүхэрынь болоорой.
Бэрхэшээл дүүрэн байдалда
Бэлэн харгы байдаггүй.
Харгын хэдыш хүшэр һаа,
Хоёр хадаа дабахат даа.
Олон зониие хүхеэжэ,
Ороһон нүхэдөө хүндэлжэ,
Айлай эрхим айл боложо,
Арюун жаргал эдлыт даа.
Наһан мүнхэ бэшэш һаа,
Нэрэл гээшэш мүнхэ юм.
Алдар нэрээ дамжуулха
Арюун ехэ үүргэ бии:
Мандаш зээнэр хэрэгтэй-
Манайш найдал иимэл даа.


Эгээл һайхые хүсэгшэ:
Эгэшэ, дүүнэр, эжытнай.

ХУРИМАЙ ҮРЕЭЛНҮҮД

Түрэл садан нүхэдөө
Хүндэтэйгөөр угтаарай,
Холо ойрын айлшадтаа
Халуухан сайтай һуугаарай.
Нүхэсэһэн нүхэртөө
Ниисэтэйхэн байгаарай,
Хүдэлһэн ажалдаа
Хүндэтэйхэн ябаарай.
Ажаллаһан газартаа
Амжалтатай ябаарай.

Альган дээрээ үргэжэ ябаһан
Абаяа һанажа ябаарай,
Алтатай зөөритэй боложо,
Аша, гушаяа нэрлүүлээрэй.

Үбэр дээрээ үргэһэн
Эжыгээ һанажа ябаарай,
Эжэл нүхэртэеэ
Эбтэй амгалан жаргаарай.

Түрэһэн гараһан гуламтаяа
Түшэн, эрьен ябаарай,
Түрэл садан нүхэдөө
Хүндэтэйгөөр угтаарай,
Хадам аба, эжыгээ
Хайрлахадажа үргөөрэй.

Хүнэй хажууда зэргэлхэ хүбүүтэй болоорой,
Хүлэгэй хойно жороолхо унагатай ябаарай.

Абдар соохи бараагаа
Элээжэ, эдлэжэ ябаарай,
Үхэг соохи эдеэгээ
Эдеэшэгээр шанаарай,
Бууһан айлшадые үүдэндэ угтаарай,
Мордоһон айлшадые шиидхэжэ гаргаарай.

Хаяагаа халан һуу,
Хадам эжытэеэ зохин һуу.

Хадамай холо газарта
Эхэеэ һанажа ябаарай,
Бэрхэшээлтэй сагай болоо һаань,
Эсэгэеэ һанажа ябаарай.

Алтан дэлхэйн нюрган дээрэ
Ажабайдал бэлэглэһэн
Аба, эжы хоёрһоош
Үнэтэй юумэн байхагүй,
Үе наһандаа һанажа ябаарай!

Ороһониие угтажа,
Гараһаниие үдэшэжэ,
Урдуураа гараһаниие ундалуулжа,
Хойгуураа гараһаниие хүндэлжэ ябаарай!

Ошоһон газартаа олон боложо,
Байһан газартаа баян боложо,
Хододоо һайн ябажа,
Энхэ амгалан жаргаарай!

Зондо хэлсүүлэнгүй,
Золтой жаргалтай
Бэри гүүлэжэ ябаарай.
Эрын ухаанда абтангүй,
Эхэнэрэй дээжэ
Эрхим гүүлэжэ ябаарай!

Хара торго хадхан ошоорой,
Хадам баабайдаа мүргэн ошоорой.
Хүхэ торго хүшэн ерээрэй,
Хүрьгэн хүбүүндэ мүргэн ошоорой!

Долоон ханатай гэрые
Добо газарта бодхоожо,
Долоо, найман хүбүүдэй
Эхэнь боложо жаргаарай!

Бадма сэсэгэй дэльбэ зөөлэн,
Басаган үриин гар зөөлэн гэһэн ёһоор
Гурбан зөөлэнөөр эхэ, эсэгэеэ үргэжэ ябыш даа.

Улаагшан үнеэнэй ерэхэдэ,
Һуулга барин угтаарай.
Ураг эльгэнэй ерэхэдэ,
Уураг улаан сайгаар угтаарай.

Бии бэлигтэй, дүүрэн хэшэгтэй,
Дутуугүй хүсэд, дундагүй дүүрэн,
Унтаршагүй унайтай, залиршагүй залитай,
Олон зоной дунда
Тэгшэ һайн айл гэлсүүлжэ ябагты.

Гэр бүлэ боложо,
Гуламтатай болобот.
Залуухан айл боложо,
Заһалтай болобот.
Үглөө бүри утаа бурьюулха,
Үдэр бүри зониие хүндэлхэ
Айл бүлэ боложо,
Бууса заһаба гээшэт.

Зандан модон мэтэ оройһоо дэлгэржэ,
Ганга мүрэн мэтэ оёорһоо дэлбэржэ,
Хүхэ мүнхэ тэнгэри мэтэ,
Хүрьһэтэ алтан дэлхэй мэтэ,
Айхын аюулгүй баатар мэтэ,
Алдахын гэнэгүй хубилгаан мэтэ,
Хотоороо дүүрэн малтай боложо,
Хоймороороо дүүрэн үхибүүдтэй боложо,
Аша, гушаяа хаража,
Амгалан жаргал эдлэжэ,
Үндэр ехэ наһатай
Үбгэн, хүгшэн болохотнай болтогой!

Үрхөөртнай наранай туяа орожо байг,
Үүдээртнай үбгэд хүгшэд орожо байг,
Хойгуураа гараһан хүниие хонуулжа,
Урдуураа гараһан хүниие ундалуулжа,
Ерэһые баярлуулжа һуугаарайгты.

Үреэ унагантнай морин болог,
Үри хүүгэдтнай хүн болог.
Энхэ жаргалтай, мүнхэ нэрэтэй,
Баян бэлигтэй, дүүрэн хэшэгтэй һуугаарайгты.

Найман Намсарайдал баян бологты,
Найдан шүтөөндэл үнэр бологты.

Дэлхэйн хэшэгээр баян боло,
Дээдын үреэлээр үнэр боло.

Сэргэһээш агтын жолоо бү таһараг,
Богоһоһоош хүнэй хүбүүн бү таһараг.

Уужам тоонто нютагтаа,
Үлзы һайхан дайдадаа
Улаан нараяа угтажа,
Удаан жаргал эдлэгты.

Эрдэниин хатууе эдлэжэ,
Эрдэмэй мэргэниие һомолжо,
Булаг шэнги мүнхэ эдеэтэй,
Бута мэтэ олон малтай,
Гуламта хотоймо үнэр,
Губи хотоймо баян,
Шаргал уужам дэлхэй дээрэ
Шадал тамир ехэтэй,
Нюур урихан, нюрга бэхитэй,
Зуун наһатай болотороо
Зуд, зоболон үзэнгүй,
Золтой, жаргалтай ажаһуухатнай болтогой!

Торго эсхэхэ басагатай,
Төөлэй хүндэхэ хүбүүтэй,
Ерэхэдэмнай ехэ боложо,
Ороходомнай олон боложо,
Харанхыда хаража ядахагүй,
Һанаһандаа хүрэжэ,
Һарбайһанаа адхаха үритэй,
Тогоондо багтахагүй төөлэй табижа,
Тооложо барахагүй ашанартай боложо байгты!

Эдижэ байһан эдеэгээр таһалдангүй байгты,
Эдлэжэ байһан зөөреэр дуталдангүй байгты.
Түлижэ байһан галаа залираангүй һуугты,
Түрэл һайхан нютагтаа жаргажа һуугты.

Үри хүүгэдээ үргэжэ,
Уг удамаа үргэлжэлүүлэгты.
Аба эжыгээ хүндэлжэ,
Алдартань хүргэгты.
Алтан түрэеэ найрлажа,
Аша гушаяа эрхэлүүлэгты.

Алта мүнгөө арадаа үргэлжэ ябагты.
Аша гушаяа үбэр дээрээ үргэжэ ябагты.

Алта мүнгөөрөө бэшэ,
Ажал хэрэгээрээ суурхагты.
Айл аймагаа хүндэлжэ,
Айлшадаар бү таһалдагты.
Элүүр энхэ һуудалтай,
Элбэг дүүрэн байдалтай,
Үргэн тэнюун гуламтатай
Айл боложо һуугты.

Эбдэршэгүй эбтэй,
Һалашагүй дуратай,
Ута наһа наһалжа,
Удаан жаргал эдлэжэ,
Амгалан жэгдэ, тэгшэ һайхан
Һуухатнай болтогой!

Үргэһэнтнай хүн болог,
Үдхэһэнтнай мал болог.

Наран мэтэ мандан,
Набша мэтэ дэлгэрэн һуугты.
Үрхөөртнай ороһон наран туяа үгэг,
Үүдээртнай ороһон үбгэд үреэл хэлэг.

Буян хэшэгтэй ханилжа,
Уян сэдьхэлтэй ябагты.
Хатуу зориг барижа,
Хамаг бэрхэшээл дабагты!

Аха заха зоноо
Хүндэлжэ хододоо һурагты,
Эхэ эсэгын захяае
Эдлэжэ дүүрэн ябагты.

Урда хормойгоо аша гушанартаа гэшхүүлээрэй,
Хойто хормойгоо хони хурьгадтаа гэшхүүлээрэй.

Хоймор дээрээ хоёр хушуу үри үдхэ,
Хотон дээрээ табан хушуу мал үдхэ.

Үдэр бүри юрөөл баярые дуулажа байгаарай,
Һара бүри һайн заяа оршожо байгаарай,
Найман Намсарай мэтэ баян болоорой,
Найдан шүтөөн мэтэ үнэр болоорой,
Адуугаа танишагүй баян болоорой,
Ашаяа танишагүй үнэр болоорой.

Хүнэй хүбүүн богоһыетнай элээг,
Хүлэгэй унаган сэргыетнай элээг.

Хада гэшхэбэб гэжэ,
Халюу гэшхэжэ ябаарай.
Бута гэшхэбэб гэжэ,
Булга гэшхэжэ ябаарай.

Үргэн дэлхэйн үргэмжөөр
Үлзы һайхан һуугаарайгты,
Үндэр тэнгэриин эбигээлээр
Үнгэ һайхан һуугаарайгты.
Гал ехэ гуламтыемнай сахижа,
Гарал ехэ угыемнай залгажа,
Үргэн дэлхэй эхэдээ үргэгдэжэ,
Сэбэр һайхан шарайтаниие,
Сээжын ехэ ухаатаниие
Эсэгэлхэ болооройгты,
Һүр ехэ зоргтониие,
Һүлдэ ехэ заяатаниие
Нагасалха болооройгты.
Эдеэнэй һайханиие эдижэ,
Үнгэ һайхан ябаарайгты,
Эдэй һайниие эдлэжэ,
Энхэ мэндэ ябаарайгты.

Түлиһэн галтнай
Түмэн жэлдэ бадаруужаг,
Түрэл ногоон дайдадаа
Түмэн боложо һуугаарайгты.
Гэртэтнай наранай толон
хододоо задараг лэ,
Сэдьхэлдэтнай бэлигэй дээжэ
хэтэдээ задараг лэ!

Хүндэтэ . . .. хоёр!
Эжы абатнай, айл хотонтнай
Та хоёройнгоо хүсэл зориг дэмжэжэ,
Хотоймо ехэ хурим,
Нахиима ехэ найр хэжэ, бултыемнай баясуулан байнал.
“Хүнэй басаганай зол – харида» гэдэгээр
. хүнэй нүхэр болобош.
Үлбэр хүниие аргалаад,
Үнэтэй һайхан сэдьхэлтэй,
Үгы юумые бии болгодог
Үнэр арьбан гартай
Зохидхон бэри гэлсүүлээд,
Зондоо хүндэтэй ябаарай.

Хүндэтэ үринэрнай, бэе бэедээ
этигэлтэй ябагты.
Бэжэр мүнгэн сэргэдэтнай
Бууһан айлшадаа угтажа,
Буян хэшэг арьбадхан,
Баян бардам айл болон жаргагты.

Үеынгөө нүхэдэй ерэхэдэ,
Үүдэеэ сэлин угтаарайгты,
Һонин үгын эхиндэ
Һайхан хэрэг арьбадхаарайгты.

Табан хушуун малтнай тарган,
Тараг, айрагтнай билтаржа байг,
Һүри үбһэнтнай элбэг,
Һү, тарагтнай билтаржа байг.

Намда табиһантнай наян болог,
Зондо табиһантнай зуун болог.

Хадаһаа наашаа харгытай байгты,
Хаанһаа наашаа урагтай һуугты.

Шүүдэртэ норохогүй годоһо оёгты,
Хаанһаа наашаа урагтай һуугты.

Халюун малгай хиидхүүлжэ ,
Хэшэг буян тогтоожо ябаарайгты,
Хүгшэн наһатаниие хүндэлжэ ,
Хүүгэд багашуулые хайрлажа ябаарайгты.
Булган малгай хиидхүүлжэ,
Буян хэшэг дэлгэжэ ябаарайгты,
Бүхы шадалаа гаргажа,
Бүгэдэ олондоо хүреэлэгдэжэ ябаарайгты.

Аянда ябабал олзотой,
Анда ябабал, ганзагатай ябаарай,
Аба эжыдээ ашатай,
Аха дүүдээ хайратай ябаарайгты.

Ахай абгайнараа хүндэлжэ,
Арай багашуулые хүтэлжэ,
Адар шангаар хашхарангүй,
Аали номгон ябаарай.
Багашуулда ахань боложо,
Ехэшүүлдэ дүүнь боложо,
Эгэшэб гэжэ энхэржэ,
Дүүб гэжэ дүнгэжэ ябаарай.

Алтан наранай туяагаар гаража,
Арбан табанай һарын гэрэлээр гаража ябагты.
Талын сэсэг шэнги сарюун,
Хадын уһан шэнги арюун ябагты.
Далай шэнги долгилжо,
Дайда шэнги сэсэглэжэ ябагты!

Булагай уһандал адли
Тунгалаг сэдьхэлтэй,
Булад эритэдэл адли
Хурса ухаатай ябаарайгты.
Удхалан хэлэжэ,
Уянгалан дуулажа,
Һайн һанаатай,
Һайхан сэдьхэлтэй ябагты.

Үдэр бүхэндэ жаргалай һайханиие үзэжэ,
Үглөө бүхэндэ наранай һайханиие хаража,
Урда һайхан хормойетнай
Аша, зээнэртнай гэшхэжэ,
Хойто һайхан хормойетнай
Хони, ямаадтнай гэшхэжэ,
Элүүр энхэ, зол жаргалтай,
Эбтэй эетэй хүүгэд, зээнэрээрээ
Үлзы хэшэгтэй үнэр баян,
Үндэр наһатай, үбшэ зоболонгүй,
Аша зээнэр – амтатай гэлдэн,
Амгалан тэнюун ажаһуугыт даа!

Мүнгэн шэнги мүнхэ нэрэтэй,
Мүшэн шэнги мүнхэ солотой,
Түмэн зоной түрүү ябаарайт,
Олон зоной орой ябаарайт.

Уула шэнги үндэр ухаатай,
Далай шэнги номин зүрхэтэй,
Холые хаража бүһэлэн тойрохо
Бэрхэ хүбүүд, басагад болооройт!

Худан ехэ уһатай,
Хуудам үргэн талатай,
Хамтын баян ажалтай,
Хани олон нүхэдтэй,
Үндэр сагаан байшантай,
Үнэр золтой һуугаарайт.

Хүн ехэ ахамадаа
Хүндэлжэ ябагты,
Холын замда гарахадаа –
Хошон үгыень һанажа ябагты,
Үнэтэ шухаг һургаалаа
Үри бэедээ дамжуулжа ябагты!

Үглөө бүри наранай гарахые угтажа,
Үдэр бүри ажалай амжалта туйлажа.
Үбгэд хүгшэдөө улам ехэ хүндэлжэ,
Үетэн нүхэдтөө улам ехэ хүндэтэй.
Үри хүүгэдээ үнэр баян үргэжэ,

Урдуураа гараһан айлшадые ундалуулжа,
Хойгуураа ябаһан айлшадые хонуулжа,
Ута наһатай,
Удаан жаргалтай ябыт даа.
Алтан сэргэ бодхоожо,
Агтын туруу унажа,
Худа урагудаа угтажа байгты,
Түрэдэ нэрэтэй,
Түмэндэ суутай
Арадтаа алдартай,
Сэдьхэл дүүрэн,
Сэбэр һайхан ябагты!
Үри хүүгэдээ үргэн һургажа,
Үнэр баян ажаһуугты,
Үндэр зэргэдэ тэдэнээ хүргэжэ,
Үтэлхэ наһандаа золтой жаргагты!

Как можно поздравить с Сагаалганом в 2022 году?

Сагаалган (праздник Белого месяца) – один из главных в буддистском календаре – отмечают в Бурятии, Туве, Забайкальском крае, на Алтае и в Калмыкии в конце зимы – начале весны. В 2022 году дата его празднования приходится на 1 февраля.

Он знаменует наступление Нового года и олицетворяет обновление человека и природы. Празднование длится в течение месяца. В это время проводится множество обрядов.

Так, за два дня до Саггаалгана, на 29-й день по лунному календарю в монастырях устраивают ритуальный костер «Дугжууба», в котором сгорают все враги веры. За 3 дня до праздника совершается молебен, посвященный дхармапалам – 10-ти божествам-защитникам Учения.

Во время обряда гутор каждый дом очищают от негатива, который накопился за год. В храмах идут торжественные службы – хуралы, после которых настоятели поздравляют верующих.

На нашем сайте представлены поздравления с Сагаалганом на бурятском языке и на русском языке, которые будет приятно получить вашим родным и друзьям, коллегам по работе и партерам по бизнесу.

Поздравления с Сагаалганом на бурятском языке

Традиционно с этим праздником поздравляют, используя выражения «Сагаалганай амар мэндэ» или «Сагаан hарын мэндэ». Более современный вариант – «Сагаалганай баяр/мэндэ (хүргэе)» или «Сагаан hарын мэндэ (хүргэе)» – (Поздравляю) с Сагаалганом!

У бурят существует традиция произносить по случаю праздников благопожелания, которые передаются из поколения в поколение. Одним из важных обрядов является ритуал поздравления с праздником Белого месяца «Золгохо» или «Золголго».

Таким образом люди проявляют уважение к близким людям и желают им благополучного нового года. Поздравлять родственников принято по старшинству и степени родства, причем младшие чествуют старших.

Устоявшиеся выражения для поздравления с праздником Сагаалган:

САГААЛГАНАЙ (или САГААН hАРЫН) АМАР МЭНДЭ!» или «САГААН hАРЫН МЭНДЭ ХYРГЭЕ.

Сагаан hараар! – Поздравляем всех с Белым месяцем!

Буянтнай булаг мэтээр дэлгэрэг!- Пусть ваши благодеяния будут как родник.

Хайратнай адис аршаан болог! – Пусть милость ваша будет подобно источнику!

***
Сагаан hараар, Сагаалганаар!
Сарюун дорюун убгэд, хугшэд!
Сасуу олон уеын нухэд!
Сагаалганай амар мэндэ!
Сагаалганай амар мэндэ!
Жэл бухэндэ жэгдэ амгалан,
Он бури омог дорюун,
Олон жэлдэ олошорон байхадаа,
Одоо жаргал эдлэхэбди бултадаа!

***
Эхэ газартам, эсэгэ дэлхэйдэм,
Буряад орондом, бууса тоонтодом
Бужа ерэбэш даа Сагаан hарамнай, Сагаалгамнай.
Нэгэ наhа нэмээжэ ерэбэш даа,
Угай заншалаар угтахабди даа.
Арад зоноо амаршалнаб даа
Саган hараар, Сагаалганаар.

Согласно традиции, первый день праздника нужно провести в кругу близких. В это время также принято ходить в гости и отправлять друг другу поздравления с Сагаалганом на бурятском языке.

***
Саган hара сэлмэжэ
Сагай байдал хубилба.
Саган эдеэн дэлгэржэ
Сагаалгамнай эхилбэ!

Унгын сэсэгууд hалбаржа,
Ургэн талые гоёог лэ.
Таряан ногоон эбхэржэ
Тарган жэл орог лэ!
***
Сагаа hара сахилзаhаар
Саган hара морилоол даа
Сагынь болоод салгидаhаар
Саган эдеэн дэлгэрбэл даа.
Саган хуhан сэргэдэмнай
Сагаалгамнай ерээд буугаа
Саган сэдьхэлhээ бэе бэеэ
Сагаалганаар золгоел даа…
Арад зондоо Сагаан hара
Аза жаргал уреэгээл даа
Нэрэ солынь магтан ургоод,
Нэгэ наhа нэмээгээл даа…

Поздравления с Сагаалганом на русском языке

Поздравить с Сагаалганом по-русски можно зачитав представленные на этой странице стихи вслух на празднике, отправить по электронной почте или разместить на своей странице в социальной сети.

***
Светлый праздник Сагаалган
Сегодня мы встречаем,
Вам привет горячий свой
От сердца посылаем!

Здоровья, мира и добра
От души желаем!
ССагаалганом всех друзей
Нынче поздравляем.

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

***
Белый месяц! Белый месяц!
Месяц долгожданный!
Сагаалган – народный праздник,
Он всегда желанный.

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

Вы сжигайте на костре
Все свои напасти!
Выше к солнцу пусть летит
Конь вороней масти!

Эх, и весело же нам,
Отмечаем Сагаалган!

***
Пророчит лунный календарь,
Что новый год уже настал,
Приходит к нам Сагаалган,
Монгольский счет идет годам.

Пусть обновляется природа,
Приносит счастье нам на годы,
И очищается душа,
Как белый снег она свежа.

Ведь наша жизнь полна чудес,
Как Будды красочный дворец.
Придет Богиня Палден Лхамо,
Как рассердившаяся мама.
Но встретим мы её теплом,
Чтоб все вернулось к нам потом.

Обряд Дугжуубы пройдем,
Не будем думать о плохом.
Золгое! Поздравляю я,
С Сагаалганом вас, друзья!

Поздравления с Сагаалганом на русском языке могут прозвучать на официальных и неофициальных мероприятиях, которые проводятся в эти дни на предприятиях, в учреждениях культуры, школах и вузах. Эти стихи украсят собой стенгазеты, которые выпускают к празднику.

***
Праздник бродит по свету
Входит в детские сны
В день рождения планеты,
В день рождения луны.

Позабудем печали,
Миром кончим раздор,
В этот день начинаем
С Буддой мы разговор.

Пусть закружится ехор,
Как в степи белый снег.
Радость – это неплохо.
Счастлив будь, человек!

Пусть натянуты нервы,
Скачет конь как огонь,
А прибудет пусть первым
Белый в яблоках конь.

Праздник бродит по свету,
Скоро будет весна.
С днем рожденья, планета!
С днем рожденья, луна!

Поздравления с Сагаалганом на бурятском с переводом

Не забудьте в эти праздничные дни уделить внимание тем, кто вам дорог! Теплые слова поздравления с праздником Сагаалган по-бурятски с переводом на русский язык помогут вам выразить теплые чувства по отношению к близким людям.

***
Гаража ерэпэн энэ шэнэ жэлдэ
Газар дайдамнай урэжэлтэй байг лэ,
Хото город, худоо нютаг буридэ
Хонин тоолэй , сагаан эдеэн дэлгэрэг лэ!
Хун бухэн- хугшэн залуу илгаагуй
Хунгэн солбон энхэ элуур ябаг лэ!

Пусть сбудется все, что вами задумано,
Пусть приумножатся ваши богатства.
Пусть небо высокое вас благословит,
Пусть мать-земля вас счастьем одарит,
Пусть будут у вас дети и внуки,
Пусть не смолкает веселый смех!
Да будет так.

***
Шэнэ жэлдэ шэн зоригтой,
Жэбжэгэр задарюун бэетэй,
Жаргал дүүрэн шарайтай.
Ябахатнай болтогой!

Будьте здоровы в Новом году
Будьте стройны и красивы,
Пусть сияют радостью ваши лица.
Да будет так!

***
Абын эжын уреэлтэй
Аглаг тэнюун нютагтаа
Арюан hайхан байдалтай
Амгалан hуухатнай болтогой!

С благословения родителей,
На благодатной земле,
Живите счастливо и в достатке!


источники:

http://soyol.ru/bur/yoho-zanshal/ture-hurim/1262/

http://www.prazdniki-na-nosu.com/kak-mozhno-pozdravit-s-sagaalganom.html